Biuro rachunkowe

Współpracując z nami zyskujesz czas na rozwój swojej działalności, czas dla rodziny ……..
……. lub odpoczynek o który w dzisiejszych czasach tak trudno.

Świadczymy usługę odbioru dokumentów bezpośrednio z siedziby klienta !!

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Książka przychodów i rozchodów
Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej
Pozostałe usługi księgowe
Administracja kadrowo-płacowa

Książka przychodów i rozchodów:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry VAT, rozrachunki,
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sprawozdania do urzędu statystycznego;

Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie kwot ryczałtu, rozliczanie z ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ;
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników;

Pozostałe usługi księgowe

 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT (w tym ewidencji sprzedaży, ewidencji zakupu) ;
 • prowadzenie rozliczeń VAT w rolnictwie,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS,
 • rozliczenia osób fizycznych z Urzędem Skarbowym,
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej z PFRON;

Administracja kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • listy płac,
 • PIT-11,
 • świadectwa pracy,
 • podatki od wynagrodzenia oraz składki ZUS.